Team VNC (2010/2011) - VNCNUS Main Committee (2010/2011)

This is a closed group, new members can only join upon invitation of a group leader.

Ex Main Committee
Ex Main Committee

RankGroup leader Posts Website, Location Joined
Đại úyMr.Xu 480
Rừng sâu mưa lâm thâm
Sun Nov 04, 2007 6:23 pm
Group members      
Thiếu táXero 721   Sun Jul 29, 2007 12:52 am
Đại úypiglet10 414
Temasek Hall :x
Wed Mar 12, 2008 10:57 pm
Đại úymitdac25 385   Sat Mar 15, 2008 11:19 am
Thiếu táparadiselost 740
Garden of Eden
Wed Apr 02, 2008 9:33 am
Thiếu úycosbitanbi 177   Mon Apr 14, 2008 3:55 pm
Thiếu tásnakeqa91 965
somewhere I belong
Mon Sep 01, 2008 12:46 pm
Trung tácolocini 1344   Fri Oct 17, 2008 12:17 am
Trung Tướngbotaydotcom 2534   Tue Nov 25, 2008 10:45 pm
Đại úyknightofshanghai93 490
PGP
Sun Dec 14, 2008 12:02 am
FOC !tuanvu 2304
RVR Residences
Wed Feb 04, 2009 11:50 am
Thiếu úypallass 160   Fri Apr 17, 2009 8:12 pm
Hạ sĩDevilOnly 36   Mon Apr 20, 2009 3:18 pm
Ex Main Committeebibobeo 14394
Tuyệt Tình Cốc
Wed Apr 22, 2009 7:04 pm
Lính Vệ Sinhstranger ^_^ 7   Sun May 03, 2009 11:11 am
Ex Main CommitteeA.C.E 2252
Anywhere but PGP +___+
Fri May 08, 2009 9:14 pm
Hạ sĩtranlinh 39   Wed Sep 22, 2010 3:24 am
Trung sĩElection2011 61   Fri Mar 25, 2011 10:03 pm